IV. ÚS 1969/11 #1Usnesení ÚS ze dne 06.10.2011

IV.ÚS 1969/11 ze dne 6. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou o ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Bc. H. M., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č. j. 22 Co 124/2001-34 ze dne 31. března 2011 a proti usnesení Okresního soudu ve Svitavách č. j. 10 C 26/2010-20 ze dne 3. ledna 2011 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 5. července 2011 návrh, kterým se navrhovatelka s poukazem na porušení čl. 90 Ústavy České republiky domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany jeho práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 18. července 2011 (dále jen "výzva") vyzvána, aby vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Navrhovatelka na výzvu reagovala tak, že požádala o prodloužení lhůty pro doložení plné moci právního zástupce do dne 15. srpna 2011. V návaznosti na tuto žádost Ústavní soud přípisem ze dne 3. srpna 2011 prodloužil navrhovatelce lhůtu k odstranění (obou) vytčených vad jejího návrhu, byť stěžovatelka požádala pouze o prodloužení lhůty k doložení plné moci právního zástupce, a to do požadovaného dne 15. srpna 2011. Současně byla navrhovatelka opět upozorněna, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Přípis Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2011 byl navrhovatelce doručen dne 8. srpna 2011. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě vytčené vady návrhu neodstranila, když Ústavnímu soudu bylo dne 15. srpna 2011 JUDr. J. K., advokátem, pouze zasláno usnesení Okresního soudu ve Svitavách č. j. 10 C 26/2010-48 ze dne 26. července 2011, kterým byl tento advokát ustanoven navrhovatelce k ochraně jejích zájmů ve věci vedené Okresním soudem ve Svitavách pod sp. zn. 10 C 26/2010 a ve věci ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1969/11. Plnou moc advokáta k zastupování před Ústavním soudem ani kopii rozhodnutí o posledním prostředku ochrany práva navrhovatelky však navrhovatelka ani uvedený advokát Ústavnímu soudu, a to až do dne jeho rozhodnutí, nezaslali. K usnesení soudu o ustanovení advokáta pak Ústavní soud konstatuje, že dle jeho ustálené judikatury takovéto usnesení nenahrazuje plnou moc k zatupování navrhovatele v řízení před Ústavním soudem.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 6. října 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka