IV. ÚS 176/2000Usnesení ÚS ze dne 10.05.2000 Vyloučení rozhodnutí správních orgánů z přezkoumání soudem

Podle § 244 a násl. občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.") jsou rozhodnutí orgánů státní správy přezkoumatelná ve správním soudnictví s výjimkami uvedenými v § 248 o. s. ř. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jsou z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A, podle které soud nepřezkoumává rozhodnutí správního orgánu v oboru celnictví při rozhodování o zařazení zboží podle § 42 zákona č. 44/1974 Sb. , celní zákon, ve znění zákona č. 5/1991 Sb. Zákon č. 44/1974 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen zákonem ČNR č. 13/1993 Sb. , celní zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993. V důsledku zrušení právního předpisu uvedeného v příloze A o. s. ř. je otevřena cesta pro soudní přezkum správního rozhodnutí vydaného na základě nového celního zákona.

IV.ÚS 176/2000 ze dne 10. 5. 2000

U 14/18 SbNU 415

Vyloučení rozhodnutí správních orgánů z přezkoumání soudem

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 10. května 2000 ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti K., a. s., zastoupené Mgr. T. M., advokátem, proti rozhodnutí Celního ředitelství v Praze ze dne 24. 1. 2000, čj. 24459/99-01, a rozhodnutí Celního úřadu v Kladně ze dne 10. 12. 1999, ev. č. 1176905900596-9,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Shora citovaným rozhodnutím Celní úřad v Kladně povolil podle ustanovení §§ 133 až 138 v souladu s ustanoveními §§ 163 až 173 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. (celní zákon) propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému a vyměřil stěžovatelce úrok podle ustanovení § 172a celního zákona. Odvolání směřující proti výši úroku Celní ředitelství v Praze zamítlo.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Podle ustanovení § 244 a násl. o. s. ř. jsou rozhodnutí orgánů státní správy přezkoumatelná ve správním soudnictví s výjimkami uvedenými v ustanovení § 248 o. s. ř. Podle odst. 3 citovaného ustanovení jsou z přezkoumávání soudem vyloučena rozhodnutí správních orgánů vydaná na základě ustanovení uvedených v příloze A, podle které soud nepřezkoumává rozhodnutí správního orgánu v oboru celnictví při rozhodování o zařazení zboží podle ustanovení § 42 zákona č. 44/1974 Sb. (celní zákon), ve znění zákona č. 5/1991 Sb. Zákon č. 44/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl zrušen zákonem ČNR č. 13/1993 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1993. V důsledku zrušení právního předpisu v příloze uvedeného, je otevřena cesta pro soudní přezkum správního rozhodnutí vydaného na základě nového celního zákona a stěžovatelka tak měla možnost domáhat se ochrany svých práv u soudu žalobou podanou podle hlavy druhé části páté o. s. ř.

Vzhledem k tomu, že tak neučinila, Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnosti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout z důvodu její nepřípustnosti.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 10. května 2000

JUDr. Vladimír Čermák

soudce zpravodaj