IV. ÚS 1568/15 #1Usnesení ÚS ze dne 21.08.2015

IV.ÚS 1568/15 ze dne 21. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Milana Sýkory, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím pod sp. zn. 21 Cdo 4590/2014, sp. zn. 21 Cdo 4591/2014, sp. zn. 21 Cdo 4592/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 5. 2015, stěžovatel brojí proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím pod sp. zn. 21 Cdo 4590/2014, sp. zn. 21 Cdo 4591/2014, sp. zn. 21 Cdo 4592/2014.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 30. 6. 2015 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky je patrné, že jelikož stěžovatel nebyl zastižen, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí dne 2. 7. 2015 a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Protože si ji stěžovatel v úložní době nevyzvedl, byla dne 14. 7. 2015 vložena do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky.

Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil. Neučinil tak ani do dnešního dne. O prodloužení lhůty k odstranění vad stěžovatel také nepožádal.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. 8. 2015

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu