IV. ÚS 156/05 #1Usnesení ÚS ze dne 12.06.2007

„Žaloby pronajímatelů (vlastníků bytů) na náhradu škody vůči státu [opírající se o zákon č. 82/1998 Sb. (...)], jež měla vzniknout v důsledku dlouhodobé protiústavní nečinnosti Parlamentu spočívající v nepřijetí zvláštního právního předpisu vymezujícího případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a změnit další podmínky nájemní smlouvy (nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 sp. zn. Pl. ÚS 20/05 ), jsou obecné soudy povinny posoudit z hlediska jejich práva na náhradu za nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a v tomto smyslu poskytnout účastníkům řízení procesní prostor, aby se mohli vyjádřit k uvedené změně právního posouzení. Nárok vůči státu na náhradu za nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod má subsidiární charakter vůči nároku pro najímatele bytu proti nájemci na zvýšení nájemného jen za dobu počínající dnem podání žaloby. Za dobu, která tomuto dni předchází, může pronajímatel bytu uplatnit svůj nárok na náhradu za nucené omezení vlastnického práva proti státu přímo.“ [po úpravě citováno podle stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09]

IV.ÚS 156/05 ze dne 12. 6. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Pavel Rychetský, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová, Michaela Židlická ve věci ústavních stížností stěžovatelů PhDr. J. R. a PhDr. H. M., zastoupených Mgr. Hanou Pokornou, advokátkou společné advokátní kanceláře Balík, Krtková, Pokorná, se sídlem Pařížská 28, 110 00 Praha 1, a Mgr. Michalem Kojanem, advokátem stejné společné advokátní kanceláře se sídlem Pařížská 28, 110 00 Praha 1, o spojení věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 156/05 a II. ÚS 1118/07, takto:

I. Ústavní stížnost PhDr. J. R. a PhDr. H. M., zastoupených Mgr. Hanou Pokornou, advokátkou společné advokátní kanceláře Balík, Krtková, Pokorná, se sídlem Pařížská 28, 110 00 Praha 1, směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 4. srpna 2004, č. j. 24 C 67/2003-40, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2004, č. j. 14 Co 328/2004-63, a ústavní stížnost týchž stěžovatelů, zastoupených Mgr. Michalem Kojanem, advokátem stejné společné advokátní kanceláře se sídlem Pařížská 28, 110 00 Praha 1, směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2007, č. j. 25 Cdo 1124/2005-81, v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 67/2003, se spojují.

II. Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. IV. ÚS 156/05 a II. ÚS 1118/07 budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 156/05.

Odůvodnění:

Dne 18. března 2005 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatelů směřující proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 4. srpna 2004, č. j. 24 C 67/2003-40, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2004, č. j. 14 Co 328/2004-63, spojenou s návrhem na zrušení § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku, a s návrhem na zrušení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stěžovatelé současně s ústavní stížností podali dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Dne 3. května 2007 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost směřující proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2007, č. j. 25 Cdo 1124/2005-81, jímž bylo rozhodnuto o dovolání proti výše citovaným rozhodnutím, jichž se týká ústavní stížnost vedená pod sp. zn. IV. ÚS 156/05. I s touto ústavní stížností stěžovatelé spojili návrh na zrušení výše citovaných předpisů.

Dle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o věci, které se týkají stejných účastníků a směřují proti rozhodnutím vydaným v rámci jednoho řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 67/2003. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. června 2007

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu