IV. ÚS 1514/18 #1Usnesení ÚS ze dne 26.07.2018

IV.ÚS 1514/18 ze dne 26. 7. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v sentu složeném z předsedy senátu Jana Musila,soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy a soudce Jana Filipa ve věci ústavních stížností a) P. V., zastoupeného JUDr. Michaelem Bartončíkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Koliště 55, b) F. Š., zastoupeného Mgr. Petrou Čichoňovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Nekázanka 888/20, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2018, č. j. 3 Tdo 1497/2017-60, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 8 To 40/2017-2841, a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 9 T 178/2015-2732, o spojení ústavních stížností vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1514/18 a IV. ÚS 1540/18, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn IV. ÚS 1514/18 a IV. ÚS 1540/18 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 1514/18.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dvě ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení shodných, v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Uvedené ústavní stížnosti směřují shodně proti stejným rozhodnutím, kterými byl stěžovatel a) uznán vinným ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku a stěžovatel b) ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

Stěžovatelé podali ústavní stížnost samostatně v rozmezí jednoho dne. Ústavní soud dospěl k závěru, že věci spolu skutkově úzce souvisejí ve smyslu § 112 odstavce 1 o. s. ř. ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2017, č. Org. 1/18 - Rozvrhem práce pro rok 2018, je soudcem zpravodajem v této věci soudce Jaromír Jirsa.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. 7. 2018

Jan Musil v. r.

předseda senátu