IV. ÚS 1391/11 #1Usnesení ÚS ze dne 24.10.2011

IV.ÚS 1391/11 ze dne 24. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2011 v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného o ústavní stížnosti Ing. P. Ch., zastoupeného Mgr. Vilémem Holubcem, advokátem, AK Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011 č. j. 29 Cdo 3084/2009-1195, Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 12. 2007 č. j. 1 Ko 347/2007-1089 a Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2007 č. j. 99 K 20/2000-757 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se domáhá zrušení v záhlaví uvedených usnesení obecných soudů v jeho konkursní věci s tím, že byl zkrácen na svém právu na soudní a jinou právní ochranu ve smyslu článku 90 Ústavy, článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a dalších příslušných článků hlavy páté Listiny, jakož i na právu na spravedlivý proces zakotveném v článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatel dále žádá, aby náklady na jeho zastoupení zaplatil stát.

Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Ústavní soud nepokládá za nutné rekapitulovat průběh řízení před obecnými soudy, jehož byl stěžovatel účastníkem, ani obsah napadených rozhodnutí, neboť obé je Ústavnímu soudu i účastníkům řízení známo.

Vyslovené právní názory a o něj se opírající právní závěry ve věci rozhodujících obecných soudů jsou z hlediska zachování kautel ústavnosti zcela akceptovatelné; nenesou znaky protiústavní nepředvídatelnosti v soudním rozhodování, svévole, extrémního interpretačního vykročení z chápání institutu úpadku, iracionality či jiného porušení zásad spravedlnosti. Maje stěžovatelem naříkaná rozhodnutí za ústavně souladná, může Ústavní soud na jejich přiléhavá odůvodnění pro stručnost odkázat.

S ohledem na výše uvedené odmítl Ústavní soud podanou ústavní stížnost dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek řízení neumožňuje, aby Ústavní soud případně rozhodl, že náklady na zastoupení stěžovatele v řízení o ústavní stížnosti zaplatí stát dle ustanovení § 83 odst. 1 téhož zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. října 2011

Michaela Židlická, v. r.

předsedkyně senátu Ústavního soudu