IV. ÚS 139/98Usnesení ÚS ze dne 19.06.1998

IV.ÚS 139/98 ze dne 19. 6. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 139/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti V. a Z.B., proti rozsudku Okresního soudu v Příbrami, čj. 8 C 268/91154, potvrzeného rozsudkem Krajského soudu v Praze, sp. zn. 11 Co 782/94, rozsudku Okresního soudu v Příbrami, čj. 8 C 53/96-19, ze dne 24. 4. 1996, potvrzeného rozhodnutím Krajského soudu v Praze, čj. 23 Co 492/96-37, ze dne 7. 10. 1996, a rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. E 1340/95, ze dne 27.10.1995, takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. 3. 1998 podání stěžovatelů, které nemá formální náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, z jehož obsahu je možno dovodit, že stěžovatelé se domáhají zrušení rozhodnutí obecných soudů shora označených.

Ze zprávy Okresního soudu v Příbrami, kterou si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno, že rozsudek uvedeného soudu, čj. 8 C 268/91-15 1, potvrzený rozhodnutím odvolacího soudu, nabyl právní moci dne 21. 12. 1994, rozhodnutí téhož soudu, čj. 8 C 53/96-19, ze dne 24. 4. 1996, nabylo právní moci dne 23. 10. 1996, a usnesení uvedeného soudu, sp. zn. E 1340/5, ze dne 27. 10. 1995, nabylo právní moci dne 14. 4. 1997.

Z uvedených zjištění vyplývá, že v poměru ke všem napadeným rozhodnutím nebyla dodržena zákonná 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, a proto musela být ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta proto, že byla podána po lhůtě zákonem stanovené pro její podání. Z tohoto důvodu Ústavní soud již také stěžovatele nevyzýval k odstranění formálních vad jejich podání.

2 IV. ÚS 139/98

Pro úplnost je třeba dodat, že v daném případě nemohlo být použito ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., jehož se stěžovatelé dovolávali, a to s ohledem na to, že aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu pouze v případě, že nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva připouští. Tak tomu však v daném případě, jak je patrno z obsahu podání stěžovatelů, nebylo.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 1998

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj