IV. ÚS 1348/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.06.2011

IV.ÚS 1348/11 ze dne 9. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti E. K., bez právního zastoupení, proti "rozhodnutí v trestní věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. 5 T 253/2009 a 5 T 193/2009, 5 T 28/2009" takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 10. května 2011 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání nadepsané jako "stížnost k Ústavnímu soudu ČR směřující proti rozhodnutí v trestní věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. 5 T 253/2009 a 5 T 193/2009, 5 T 28/2009", kterým se stěžovatel domáhal, "aby bylo nálezem Ústavního soudu zrušeno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení a Ústavní soud nařídil satisfakci za neoprávněný výkon trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců."

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad návrhu, protože stěžovatel nebyl právně zastoupen advokátem na základě kvalifikované plné moci [§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], a jeho podání mělo další formální nedostatky (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Zároveň jej poučil, že pokud tyto vady neodstraní ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy, bude nucen jeho podání odmítnout.

V průběhu uvedené lhůty obdržel Ústavní soud od stěžovatele pouze podání ze dne 15. května 2011, kterým byla doplněna jeho argumentace obsažená v původním návrhu. Tímto podáním ale nedošlo k odstranění žádné z vytčených vad. Dnem 6. června 2011 proto marně uplynula stanovená lhůta, přičemž ani v následujících dnech nebyl návrh stěžovatele žádným relevantním způsobem doplněn.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatele mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj