IV. ÚS 126/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.02.2011

IV.ÚS 126/11 ze dne 9. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o návrhu stěžovatelky I. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2010 č. j. 14 Cmo 287/2010-48 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2010 č. j. 43 Cm 14/2010-30, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 12. ledna 2011 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím s tím, že ústavní stížnost bude doplněna o řádné náležitosti podání ústavní stížnosti poté, co stěžovatelce bude ustanoven advokát a z tohoto důvodu stěžovatelka žádala o dostatečnou lhůtu k doplnění ústavní stížnosti.

Dříve, než se Ústavní soud začne zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumá, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení.

Z doručené ústavní stížnosti Ústavní soud zjišťuje, že stěžovatelka podala ústavní stížnost k poštovní přepravě dne 11. ledna 2011 a ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. ledna 2011.

Z doručenky vyžádané ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 43 Cm 14/2010 vyplývá, že stěžovatelce bylo usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2010 č. j. 14 Cmo 287/2010-48 doručeno dne 8. listopadu 2011.

V daném případě posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti byl pátek 7. ledna 2011. Pokud pak byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě v úterý dne 11. ledna 2011, stalo se tak evidentně po uplynutí 60 denní lhůty určené pro její podání. Výše uvedená lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za dané situace soudkyni zpravodajce nezbylo, aniž by stěžovatelku vyzývala k odstranění vad podání [srov. § 41 písm. b) a § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu], než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. února 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka