IV. ÚS 1161/13 #1Usnesení ÚS ze dne 16.04.2013

IV.ÚS 1161/13 ze dne 16. 4. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Václava Simmera, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 18. ledna 2013 č. j. 35 Co 255/2012-81 a usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 26. března 2012 č. j. 11 C 204/2007-63, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 8. dubna 2013 doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených usnesení z důvodu tvrzeného porušení práva na spravedlivý proces a na zákonného soudce.

Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

Stěžovatel ve svém podání nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, podle něhož fyzické osoby jako účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveným zvláštními předpisy. Pokud podmínka povinného zastoupení před Ústavním soudem a sepis ústavní stížnosti advokátem, jenž ukládá fyzickým osobám v řízení před Ústavním soudem citované ustanovení zákona o Ústavním soudu, není splněna, je stěžovatel zpravidla vyzván k odstranění této vady ve stanovené lhůtě. Z 19 ústavních stížností stěžovatelem podaných a z řady opakovaných výzev Ústavního soudu k odstranění vad návrhů podaných stěžovatelem v jiných věcech (kupř. sp. zn. III. ÚS 2265/07, II. ÚS 2376/08, III. ÚS 929/10, II. ÚS 2398/12) je stěžovateli známo, jaké jsou formální požadavky spjaté s podáním návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti (ve smyslu § 30 odst. 1, § 72 odst. 1, 2, 3, 4 a § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

V důsledku toho, že výzva k odstranění vad návrhu by v posuzované věci postrádala z pohledu jejího účelu za této situace rozumný smysl, Ústavní soud shledal důvody pro přiměřenou aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 16. dubna 2013

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka