IV. ÚS 1158/15 #1Usnesení ÚS ze dne 09.06.2015

IV.ÚS 1158/15 ze dne 9. 6. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Ing. Miriam Čapkové, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka v podání, jež mělo být sepsáno JUDr. Ivanou Seifertovou, advokátkou se sídlem v Praze, Legerova 1820/39, doručeném Ústavnímu soudu dne 20. 4. 2005, požaduje, aby Ústavní soud zrušil v příloze uvedená rozhodnutí, tj. předběžné opatření Okresního soudu Nymburk sp. zn. 11 P 179/2012 ze dne 20. 11. 2012, rozsudek Okresního soudu Nymburk sp. zn. 11 P 179/2012 ze dne 13. 1. 2014, rozsudek Krajského soudu Praha sp. zn. 32 Co 166/2014 ze dne 23. 6. 2014 a usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 5325/2014 ze dne 28. 1. 2015.

Uvedené podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatelka nepřiložila plnou moc opravňující jmenovanou advokátku k jejímu zastupování před Ústavním soudem. Advokátka proto byla dne 13. 5. 2015 vyzvána k odstranění vad podání ve lhůtě 5 dnů, přičemž byla současně poučena, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Výzva byla doručena do její datové schránky dne 18. 5. 2015. Podle záznamu doručující pošty pak navrhovatelka převzala kopii výzvy dne 14. 5. 2015.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) nebyly vady návrhu odstraněny, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2015

JUDr. Vladimír Sládeček

soudce zpravodaj