IV. ÚS 1134/20 #1Usnesení ÚS ze dne 02.07.2020

IV.ÚS 1134/20 ze dne 2. 7. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Šámalem o ústavní stížnosti stěžovatelky Věry Novotné, bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. ledna 2020 č. j. 40 Co 412/2019-262, za účasti Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci, jako účastníka řízení, a Hynka Spurného, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 4. 2020 stěžovatelka brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, a to pro porušení čl. 6 odst. 1 a čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

2. Podání stěžovatelky trpí zjevnými vadami; především stěžovatelka není zastoupena advokátem, chybí v něm jakákoliv ústavněprávní argumentace a neobsahuje vymezení toho, co sleduje, tj. návrh, jak má soud rozhodnout. Ústavní soud proto stěžovatelku vyzval k odstranění vad návrhu. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, její ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), odmítne. Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti byla stěžovatelce doručena dne 18. 5. 2020. Od následujícího dne počala stěžovatelce běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dne 17. 6. 2020.

3. Přípisem doručeným dne 12. 6. 2020 stěžovatelka Ústavnímu soudu sdělila, že dne 21. 5. 2020 zaslala dopis České advokátní komoře, pobočce v Brně (dále jen "ČAK"), ve kterém zažádala o určení advokáta pro řízení před Ústavním soudem. Stěžovatelka Ústavnímu soudu rovněž sdělila, že dne 5. 6. 2020 obdržela od ČAK přípis, kterým jí bylo sděleno, že je nutné doložit odmítnutí nejméně dvěma advokáty a zaplatit poplatek za vyřízení žádosti ve výši 100 Kč a částku 50 Kč za dopis. Stěžovatelka Ústavnímu soudu sdělila, že je-li jí 68 let, je-li invalidní a existuje-li nebezpečí nákazy koronavirem, není schopná advokáty vyhledat.

4. Dne 29. 6. 2020 dotazem na pracovnici ČAK Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka sice ČAK kontaktovala, byl jí zaslán formulář pro žádost o určení advokáta (§ 18c odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů), avšak ČAK k uvedenému dni samotnou žádost stěžovatelky o určení advokáta neobdržela.

5. Protože stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí neodstranila, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. července 2020

Pavel Šámal v. r.

soudce zpravodaj