IV. ÚS 105/96Usnesení ÚS ze dne 16.05.1996

IV.ÚS 105/96 ze dne 16. 5. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 105/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu V.L.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnísoud ČR obdržel dne 11. dubna 1996 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavními soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 18. dubna 1996. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud ČR jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. května 1996

JUDr. Eva Zarembová