III. ÚS 986/11 #1Usnesení ÚS ze dne 26.07.2011

III.ÚS 986/11 ze dne 26. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. S., zastoupeného JUDr. Dagmar Vrbeckou, advokátkou v Rokycanech, Svazu bojovníků za svobodu 68, proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 2 T 2/2011 ze dne 25. 2. 2011 a rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 To 24/2011, vyhlášenému dne 4. 4. 2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 31. 3. 2011, k výzvě Ústavního soudu doplněnou podáním ze dne 14. 7. 2011, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí s tím, že postupem uvedených soudů bylo zasaženo do jeho práva na spravedlivý proces, obsaženého v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Podle ustanovení § 34 odst. 1 věty třetí (za středníkem) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat i další náležitosti, které citovaný zákon stanoví.

Podle ustanovení § 72 odst. 6 věty první zákona o Ústavním soudu musí být k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, případně také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodu uvedeného v § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že (odhlédnuto od dalších vad) k uvedenému návrhu nebyla přiložena kopie žádného rozhodnutí, a tedy ani rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby v šedesátidenní lhůtě uvedený nedostatek, představující (formální) vadu návrhu, odstranil. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (bez dalšího) odmítnut. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 5. 5. 2011.

Dopisem ze dne 28. 6. 2011 se na Ústavní soud obrátila stěžovatelova právní zástupkyně s tím, že nemá k dispozici podání, které mělo být doplněno, a požádala o zaslání jeho kopie. Ústavní soud tak učinil a současně stěžovateli prodloužil lhůtu k odstranění vad do 22. 7. 2011. Dne 15. 7. 2011 Ústavní soud obdržel podání, kterým stěžovatel prostřednictvím své právní zástupkyně ústavní stížnost doplnil, do dnešního dne však kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva Ústavnímu soudu předložena nebyla.

Protože (tedy) stěžovatel předmětnou vadu svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. července 2011

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu