III. ÚS 98/95Usnesení ÚS ze dne 24.05.1995

III.ÚS 98/95 ze dne 24. 5. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 98/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl, ve věci ústavní stížnosti pana L.M., zastoupeného advokátkou JUDr. K.S., proti Ministerstvu zemědělství ČR, mimo ústní jednání dne 24. 5. 1995 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Návrh se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Včas podanou ústavní stížností ze dne 5. 5. 1995, doručenou Ústavnímu soudu ČR dne 12. 5. 1995, brojí stěžovatel proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, č.j. 27/95 ze dne 8. 3. 1995, rozhodnutí O.ú. J., č.j. 102/94-KP-39/93 ze dne 23. 1. 1995. Rozhodnutím O.ú. J. bylo rozhodnuto tak, že DT., není povinno složit kauci ve výši nevypořádané náhrady za živý a mrtvý inventář, resp. zásoby a majetkový podíl, který navrhuje navrhovatel. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR bylo odvolání navrhovatele zamítnuto. Svou ústavní stížnost odůvodňuje stěžovatel tak, že citovanými

1

III. ÚS 98/95

rozhodnutími bylo dotčeno jeho základní právo a svoboda dle čl. 11 odst. 1, čl. 1 a hlavy páté Listiny základních práv a svobod. Porušení uvedených základních práv a svobod spatřuje stěžovatel zejména v tom, že citovanými rozhodnutími nebylo vyhověno jeho návrhu na uložení kauce povinné osobě ve smyslu zákona č. 39/1992 Sb., v dalším odůvodnění pak stěžovatel polemizuje s právními závěry učiněnými správními orgány obou stupňů.

Ústavní soud se předně zabýval otázkou včasnosti a přípustnosti ústavní stížnosti. Pokud jde o otázku včasnosti podání ústavní stížnosti, Ústavní soud konstatuje, že předmětná ústavní stížnost byla podána ve stanovené lhůtě (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

Pokud jde o otázku přípustnosti ústavní stížnosti, zkoumal Ústavní soud, zda stěžovatel vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Ústavní stížnost je v zásadě nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb.).

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti tvrdí, že bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo a svoboda zásahem orgánu veřejné moci, kterým jsou správní orgány I. a II. stupně, tedy O.ú. a Ministerstvo zemědělství ČR. Rozhodnutí odvolacího orgánu nelze napadnout odvoláním (§ 59 odst. 4 zák. č. 71/1967 Sb. - správní řád). Stěžovatel však nevyužil všechny procesní prostředky, které mu k ochraně jeho práva poskytuje zákon (§ 247 a násl. o. s. ř.), neboť nevyčerpal možnost přezkumu rozhodnutí správního orgánu soudem. Oprávnění domáhat se přezkumu zákonnosti postupu správních orgánů ve správním řízení, není zákonem nijak omezeno, s výjimkou ust. § 248 o. s. ř., kde jsou taxativně uvedena rozhodnutí, která nepodléhají přezkumu soudu. Rozhodnutí, které je napadáno ústavní stížností ze strany stěžovatele, však není

2

této povahy, tzn., že proti němu bylo možno uplatnit postup dle ust. § 247 a násl. o. s. ř. a domáhat se přezkumu jeho zákonnosti soudem. Zákon tedy stěžovateli poskytoval další procesní prostředek k ochraně jeho práva, avšak tento stěžovatel nevyčerpal. Takováto ústavní stížnost je nepřípustná (§§ 43 odst. 1 písm. f) a 75 odst. 1, 2 zák. č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud rovněž neshledal podmínky pro postup dle ust. § 75 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., neboť stížnost stěžovatele nelze považovat za stížnost, která by svým významem podstatně přesahovala vlastní zájmy stěžovatele, neboť pro takovýto závěr nesvědčí ani odůvodnění samotné stížnosti.

Nezbylo proto než o návrhu rozhodnout tak, jak z výroku tohoto usnesení je patrno (§ 43 odst. 1 písm. f) zák. č. 182/1993 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

(§ 43 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb.).

V Brně dne 24. 5. 1995

JUDr. Vlastimil Ševčík

soudce Ústavního soudu