III. ÚS 970/11 #1Usnesení ÚS ze dne 27.05.2011

III.ÚS 970/11 ze dne 27. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou o návrhu J. B., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 1 Cmo 66/2010, a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. 8 Cm 156/2004, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako ústavní stížnost, napadl stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v jeho občanskoprávní věci, resp. přisoudil mu žalovanou částku.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění těchto vad podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 20. 4. 2011, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu adekvátního poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil. Nestalo se tak ani dalším podáním (ze dne 19. 4. 2011 a 21. 4. 2011), adresovaným Ústavnímu soudu.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2011

Vladimír Kůrka

soudce zpravodaj