III. ÚS 962/15 #1Usnesení ÚS ze dne 10.08.2015

III.ÚS 962/15 ze dne 10. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o návrhu navrhovatele M. H., t. č. Věznice Příbram, označenému jako "Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně 8 T 1/2014-308", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 1. 4. 2015 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh.

Návrh nebylo možno z důvodu četných vad považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. K návrhu - ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie napadeného rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a dále navrhovatel nepředložil plnou moc k zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona o Ústavním soudu). Podání rovněž trpělo dalšími nedostatky (§ 34 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění výše uvedených nedostatků byl navrhovatel vyzván přípisem, jenž mu byl doručen dne 7. 4. 2015. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkaných vad ve lhůtě do 60 dnů bude mít za následek odmítnutí návrhu.

Dne 11. 6. 2015 byl Ústavnímu soudu doručen přípis JUDr. Milana Kudyny, advokáta se sídlem Na Příkopech 64, Jičín, určeného předsedou České advokátní komory k poskytnutí právní služby navrhovateli, se sdělením, že s odkazem na § 18 odst. 2 zákona o advokacii poskytnutí právní služby odmítl. Stěžovateli byla na to prodloužena lhůta k odstranění formálních vad stížnosti do 24. 7. 2015. Dne 22. 7. 2015 navrhovatel požádal Ústavní soud o další prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu s odůvodněním, že požádal Českou advokátní komoru o přidělení nového advokáta, avšak na svůj dopis dosud neobdržel odpověď. Ústavní soud se dne 24. 7. 2015 telefonicky (č. l. 12 spisu) dotázal České advokátní komory na její postup ve věci žádosti navrhovatele. Z odpovědi vyplynulo, že prvně určený advokát (JUDr. Milan Kudyna) poskytnutí právní služby odmítl z důvodu posouzení podané ústavní stížnosti jako zjevně bezúspěšné pro nevyčerpání všech opravných prostředků, které zákon navrhovateli k ochraně jeho práv poskytuje (dovolání). Žádost navrhovatele tak ČAK odložila.

Ústavní soud se rozhodl nevyhovět žádosti navrhovatele o další prodloužení lhůty k odstranění vad podání, jež navrhovateli vytkl v přípisu ze dne 2. 4. 2015 (navrhovateli doručeném dne 7. 4. 2015). Třeba v této souvislosti uvést, že nehledě na dostatečně dlouhou lhůtu k odstranění celé řady vad podání, stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil žádnou z nich. Vytýkanou vadou však nebyla toliko absence právního zastoupení, nýbrž i další vady (viz shora), pro něž nebylo možné přistoupit k věcnému posouzení návrhu - ústavní stížnosti, a jejichž odstranění bylo bezpochyby v silách navrhovatele (zejména přiložení kopie napadeného rozhodnutí).

Ústavní soud tak konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkaných vad nedošlo, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 24. 7. 2015. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2015

Jan Filip v. r.

soudce Ústavního soudu