III. ÚS 856/19 #1Usnesení ÚS ze dne 30.04.2019

III.ÚS 856/19 ze dne 30. 4. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Rudolfa Morávka, bez právního zastoupení, proti postupu (nečinnosti) Krajského soudu v Ústí nad Labem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 11. 3. 2019, stěžovatel brojil proti postupu Krajského soudu v Ústí nad Labem, spočívajícím v nečinnosti tohoto soudu při vyřizování trestního oznámení stěžovatele na soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30 odst. 1, § 31 odst. 2, § 34 a § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 22. 3. 2019. Od následujícího dne počala stěžovateli běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dnem 23. 4. 2019.

Jelikož stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí dosud neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2019

JUDr. Radovan Suchánek v.r.

soudce zpravodaj