III. ÚS 75/94Usnesení ÚS ze dne 23.08.1994

III.ÚS 75/94 ze dne 23. 8. 1994

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 75/94

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci navrhovatele Š.L., o návrhu ze dne 20. května 1994, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky dne 20. května 1994, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů činných v trestním řízení, vedeném proti jeho osobě.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud České republiky dne 1. června 1994 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž mu za tímto účelem stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy, a navrhovatele současně poučil o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou navrhovateli dne 3. června 1994, tento ve lhůtě vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem ČR zastoupen advokátem /§ 30 zákona č. 182/1993 Sb./.

Pro výše uvedené Ústavní soud České republiky podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 23. srpna 1994

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj