III. ÚS 732/12 #1Usnesení ÚS ze dne 25.04.2012

III.ÚS 732/12 ze dne 25. 4. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti J. V., proti rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 1. 2012 sp. zn. 6 To 654/2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 3. 2012, brojí navrhovatel proti shora uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, jímž byla zamítnuta navrhovatelova stížnost proti rozhodnutí Okresního soudu v Chebu, kterým mu byl přeměněn trest obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody. Navrhovatel tvrdí, že mu nebylo umožněno trest obecně prospěšných prací vykonat.

Navrhovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť nebyl v prvé řadě pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (ve smyslu ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem byl navrhovatel veden písemnou výzvou ze dne 13. 3. 2012, doručenou mu dne 15. 3. 2012, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude jeho návrh odmítnut.

V této lhůtě, ani později, uvedené procesní nedostatky navrhovatel neodstranil, pročež Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh navrhovatele odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2012

Vladimír Kůrka v. r.

soudce zpravodaj