III. ÚS 686/01Usnesení ÚS ze dne 22.02.2002

III.ÚS 686/01 ze dne 22. 2. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

USNESENÍ

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele J. L, směřujícím proti postupu Okresního soudu v Kolíně v blíže neurčené věci vztahů v b.,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 27.11.2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen 29.11.2001. Předmětný návrh směřoval proti postupu Okresního soudu v Kolíně v blíže neurčené věci vztahů v b.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 13.12.2001. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 12.1.2002. Protože tento den připadl na sobotu, byl ve smyslu ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty den 14.1.2002.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne