III. ÚS 614/04Usnesení ÚS ze dne 13.12.2004

III.ÚS 614/04 ze dne 13. 12. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Janem Musilem ve věci navrhovatele K.V. takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 19. října 2004 doručeno podání navrhovatele označené jako "stížnost", ve kterém navrhovatel žádá o prošetření postupu policie v jeho trestní věci a zrušení trestního stíhání, jelikož policejní orgány měly zmanipulovat výpověď spoluobviněné Dubské v jeho neprospěch.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 30 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno a jakým zásahem orgánu veřejné moci k němu došlo [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 29. října 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 29. listopadu 2004.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2004

JUDr. Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj