III. ÚS 575/2000Usnesení ÚS ze dne 01.11.2000

III.ÚS 575/2000 ze dne 1. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 575/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů V. a D. Ch., obou zastoupených JUDr. M. K., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2000, sp. zn. 39 Co 482/99, mimo ústní jednání dne 1. 11. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, svěřené k poštovní přepravě dne 27. září 2000 a jinak co do formálních náležitostí, po výzvě Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2000, ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a), odst. 4 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona], napadli stěžovatelé pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2000 (39 Co 482/99-74) a tvrdili, že tímto rozhodnutím jmenovaný obecný soud porušil jejich ústavně zaručené právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), a proto navrhli, aby Ústavní soud "toto usnesení (?)" svým nálezem zrušil.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Podle zjištění Ústavního soudu (č. l. 9) byl rozsudek Městského soudu v Praze, jak vpředu je označen, doručen zástupci stěžovatelů dne 25. července 2000 a ústavní

stížnost - jak již řečeno - byla svěřena k poštovní přepravě poště 109 00 v Praze 111 dne

27. září 2000, tedy - z hlediska lhůty k jejímu podání (§ 72 odst. 2 zákona) - 65tý den.

Lhůta k podání ústavní stížnosti je zákonem stanovena v délce 60 dnů a její běh počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje

(§ 72 odst. 2 zákona); tímto rozhodnutím je rozsudek Městskéhosoudu v Praze jako soudu odvolacího.

Jestliže stěžovatelé podali svou ústavní stížnost po této lhůtě, bylo ji posoudit jako opožděnou a v důsledku toho o ní rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 1. listopadu 2000