III. ÚS 573/02Usnesení ÚS ze dne 18.10.2002

III.ÚS 573/02 ze dne 18. 10. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele V. K., proti blíže neurčenému rozsudku Okresního soudu v Olomouci z listopadu 2001,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 23. 8. 2002 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 26. 8. 2002. Předmětný návrh směřoval proti blíže neurčenému rozsudku Okresního soudu v Olomouci z listopadu 2001.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 9. 9. 2002. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 9. 10. 2002.

Navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, když přípisy z 16. 9. 2002 a 18. 9. 2002 nelze za odstranění vad považovat. Ústavnímusoudu proto nezbylo než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2002