III. ÚS 56/99Usnesení ÚS ze dne 26.03.1999

III.ÚS 56/99 ze dne 26. 3. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 56/99

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Ing. J. D.,

takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 2. února 1999 ústavní stížnost, v níž namítal zdlouhavost postupu Krajského obchodníhosoudu v Praze ve věci, sp. zn. 37 Cm 95/98. Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 17. února 1999.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního osudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. března 1999