III. ÚS 53/03Usnesení ÚS ze dne 09.07.2003

III.ÚS 53/03 ze dne 9. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 53/03

Ústavní soud rozhodl dne 9. července 2003 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Holländera, soudců JUDr. Vladimíra Jurky a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci navrhovatele JUDr. B. B., zastoupeného JUDr. K. F., advokátem o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. listopadu 2002 č. j. 4 To 829/2002-158, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného usnesení, jímž byla zamítnuta jeho žádost o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů v částce 4.050,-Kč v souvislosti s nároky obhájce ustanoveného v trestním řízení vedeném proti obviněnému L. S. Uvedl, že podle jeho přesvědčení nic nebrání tomu, aby soud přiznal obhájci odměnu a náklady, jež původně nevyúčtoval v plné výši, pokud o ně požádal ve lhůtě vyplývající z § 151 odst. 2 tr. řádu - nebrání tomu ani skutečnost, že o dříve uplatněném nároku bylo již soudem rozhodnuto. Postupem a rozhodnutím soudu se proto cítí dotčen v právu, zaručeném čl. 28 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení zásah do práv, kterých se navrhovatel dovolává, zjištěn nebyl. Krajskýsoud v Českých Budějovicích přezkoumal správnost všech výroků napadeného usnesení soudu I. stupně a s poukazem na znění § 151 tr. řádu důvodně rozhodl tak, jak v jeho výroku uvedeno, když také napravil formální pochybení, jehož se Okresní soud v Českých Budějovicích v předmětném rozhodování dopustil. Není pochyb o tom, že stěžovatel jako ustanovený obhájce vyúčtoval po pravomocném skončení trestního řízení odměnu a hotové výdaje za úkony poskytnuté právní pomoci, o uplatněném nároku bylo pravomocně rozhodnuto (§ 151 odst. 3 tr. řádu). Proto návrhu a nároku na další - tedy vyšší odměnu a hotové výdaje k úkonům, za něž odměna a výše výdajů byla již pravomocně přiznána, vyhovět nelze.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2003