III. ÚS 528/13 #1Usnesení ÚS ze dne 18.12.2014

III.ÚS 528/13 ze dne 18. 12. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele Terex Cranes Germany GmbH, reg. č. HRB 30291, se sídlem Zweibrücken, Dinglerstr. 24, Spolková republika Německo, zastoupeného JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova 5, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2013 č. j. KSPH 39 INS 20541/2012 -B- 33 (o hlasovacím právu stěžovatele), takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud nálezem vyslovil, že "usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2013 o nepřiznání hlasovacích práv stěžovateli zachyceným v protokolu ze schůze věřitelů konané dne 11. 1. 2013 (č. j. KSPH 39 INS 20541/2012 -B- 33) v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 39 INS 20541/2012 bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva stěžovatele na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek, toto usnesení se proto ruší". Současně navrhl, aby se Ústavní soud ve smyslu § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") usnesl, že věc je naléhavá.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tomuto usnesení obšírně oponuje, a jelikož jím předestřená argumentace je mu nepochybně známa, netřeba ji v podrobnostech rekapitulovat.

Ústavní soud je podle článku 83 Ústavy České republiky soudním orgánem ochrany ústavnosti a tuto svoji pravomoc vykonává mimo jiné tím, že ve smyslu článku 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod [srov. též ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Ústavní soud opakovaně konstatuje, že ústavní stížnost je ve smyslu § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu zjevně neopodstatněná také v případě, kdy jí předestřené shodné tvrzení o porušení základního práva a svobody bylo již dříve Ústavním soudem posouzeno, a z něj vycházející ústavní stížnost jím byla shledána nedůvodnou nebo neopodstatněnou; jinak řečeno, je tomu tak tehdy, když stížností napadený zásah orgánu veřejné moci je konformní s hodnocením, jež Ústavní soud ve vztahu k němu již dříve vyslovil, ať již k němu došlo předtím nebo poté.

Určující pak v dané věci je, že nyní posuzovaná ústavní stížnost se z hlediska vymezení rozhodné materie, jakož i otevřeného výkladového sporu, identifikuje se stížností jiného stěžovatele TEREX USA, LLC (podnikajícího jako Terex Cranes Wilmington), se sídlem Nyala Farm Road 200, Westport, Connecticut 06880, Spojené státy americké, zastoupeného týmž právním zástupcem, o níž Ústavní soud již dříve rozhodl usnesením sp. zn. II. ÚS 529/13 ze dne 19. 6. 2014, a jako zjevně neopodstatněnou ji odmítl.

To je významné potud, že tam vyslovené závěry se uplatní i v dané věci, neboť není důvodu se od nich jakkoliv odchýlit.

Stojí za připomenutí též bod 25 tohoto usnesení, a konečně i sdělení insolvenční správkyně k současnému stavu řízení, zveřejněné v insolvenčím rejstříku dne 24. 11. 2014.

Je tudíž na místě úsudek, že se stěžovateli porušení základních práv a svobod doložit nezdařilo, a výše předjímané hodnocení jeho ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné je tím odůvodněno.

Jako takovou ji Ústavní soud podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu senát mimo ústní jednání usnesením odmítl. Jelikož ústavní stížnost nebyla shledána způsobilou věcného posouzení, Ústavní soud o projednání věci mimo pořadí nerozhodoval.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2014

Jan Filip v. r.

předseda senátu