III. ÚS 499/2000Usnesení ÚS ze dne 08.01.2001

III.ÚS 499/2000 ze dne 8. 1. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele JUDr. P. Š., zastoupeného JUDr. P. V., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 38 Ca 265/99-44, ze dne 18. 5. 2000,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 15. 8. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 18. 8. 2000. Návrh směřoval proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 38 Ca 265/99-44, ze dne 18. 5. 2000, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě navrhovatele proti rozhodnutí Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu, č.j. FŘ 4041/1/97, ze dne 7. 8. 1997. Uvedeným rozhodnutím Finančního ředitelství bylo zamítnuto odvolání navrhovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 5, č.j. 75070/97/2.1/13263/96/DD, ze dne 1. 4. 1997, jímž byl vydán platební výměr, č. 970000457, na daň z příjmů fyzických osob za rok 1995. Napadeným rozhodnutím byla podle názoru navrhovatele porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 2 odst. 2 a v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dne doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona).

V předmětné věci bylo napadené usnesení Městského soudu v Praze doručeno právnímu zástupci navrhovatele dne 16. 6. 2000 (doručenka na č.l. 45 ve spise Městského soudu v Praze sp. zn. 38 Ca 265/99). Tímto dnem počala běžet lhůta pro podání ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti uplynula dne 14. 8. 2000.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti však byl podle návěští pošty 110 00 Praha 1 č. R 039646 podán k poštovní přepravě dne 15. 8. 2000 tedy po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem o Ústavnímsoudu.

Vzhledem k této skutečnosti nezbylo Ústavnímusoudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2001