III. ÚS 490/05Usnesení ÚS ze dne 05.01.2006

III.ÚS 490/05 ze dne 5. 1. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. ledna 2006 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci podání P. V., zastoupeného JUDr. Ladislavem Řípou, advokátem se sídlem Mladá Boleslav, Šafaříkova 276, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V podání, které Ústavní soud obdržel dne 21. 9. 2005, označeném jako "stížnost proti postupu Policie ČR a proti Obvodnímu městskému zastupitelství pro Prahu 4" se pan Vellek obrátil na Ústavní soud s žádostí, aby byl prošetřen jeho podnět k zahájení trestního stíhání proti pachateli M. P. a L. K.. Jeho trestní oznámení prý bylo dne 14. 1. 2005 doručeno Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a jím pak následně postoupeno místně a věcně příslušnému oddělení Police ČR k prošetření, ale výsledky šetření nebyly dosud oznamovateli sděleny.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti návrhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soud"), byla panu Vellekovi zaslána výzva k odstranění vad podání a k jeho doplnění podle připojeného písemného poučení. K odstranění vad podání byla stanovena přiměřená 60denní lhůta ode dne doručení výzvy.

Dne 14. 12. 2005 obdržel Ústavní soud podání advokáta JUDr. Ladislava Řípy, určeného Českou advokátní komorou, z něhož se zjišťuje, že po projednání "skutkové a právní stránky stížnosti a požadavků s jeho mandantem" zvolil pan Vellek jiný procesní postup při prověřování výše označeného trestního oznámení než je ústavní stížnost, a z tohoto důvodu bere své podání ze dne 19. 9. 2005 v plném rozsahu zpět.

Ústavní soud zpětvzetí návrhu vyhověl a podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2006

Jan Musil v. r.

předseda senátu Ústavního soudu