III. ÚS 490/03Usnesení ÚS ze dne 15.01.2004

III.ÚS 490/03 ze dne 15. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 490/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 15. ledna 2004 ve věci Ing. V. G., o návrhu ze dne 10. listopadu 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání označil jako "žádost o zahájení řízení", byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen mj. o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o tom, že neodstranění vad návrhu v uvedené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Navrhovatel, který výzvu obdržel 10. prosince 2003, vady návrhu v dané lhůtě neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 cit. zákona o Ústavním soudu).

S ohledem na uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2004