III. ÚS 483/10 #1Usnesení ÚS ze dne 30.05.2011

III.ÚS 483/10 ze dne 30. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. L. H., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 18. 2. 2010 doručena ústavní stížnost a dne 22. 6. 2010 její doplnění.

Návrh trpěl závažnou formální vadou, která zároveň znemožňovala jakékoli hmotněprávní posouzení; nebyla naplněna podmínka podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (stěžovatel musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem).

Stěžovatel byl na tuto vadu návrhu upozorněn a spolu s výzvou k odstranění této vady poučen, že je nutné zjištěnou vadu v určené lhůtě odstranit, neboť v opačném případě by byl Ústavní soud nucen návrh odmítnout.

Ústavní soud konstatuje, že stanovená lhůta uplynula, a protože k dnešnímu dni nebylo Ústavnímu soudu doručeno podání, jímž by byla vytýkaná vada odstraněna, nezbylo než o návrhu rozhodnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tedy tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2011

Pavel Rychetský

soudce zpravodaj