III. ÚS 458/98Usnesení ÚS ze dne 10.12.1998

III.ÚS 458/98 ze dne 10. 12. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 458/98-12

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 10. prosince 1998 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti L.B., zastoupeného JUDr. Z.L., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. září 1998, č.j. 25 Co 407/98-41, a Okresního soudu v Mělníku ze dne 28. května 1998, č.j. 4 Nc 307/97-26, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou dne 30. října 1998, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 3. září 1998, č. j. 25 Co 407/98-41, a Okresního soudu v Mělníku č. j. 4 Nc 307/97-26, ze dne 28. května 1998. Uvedl, že se postupem obou soudů cítí dotčen na právech zaručených čl. 90 Ústavy a čl. 36 odst. 1 a 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Soudu I. stupně vytýká to, že, aniž mu byl doručen návrh matky na vydání předběžného opatření, soud předběžné opatření vydal, svěřil mu do péče nezletilou L., nezletilou S. pak do péče matky. Na základě jejího odvolání Krajský soud v Praze změnil usnesení soudu 1. stupně a uložil mu povinnost nezletilou L. předat matce. Tomuto soudu nebylo doručeno jeho vyjádření k odvolání, spokojil se pouze s jednostrannými a důkazy nepodloženými tvrzeními matky, sám důkazy neprovedl a odvolání vyhověl. Proto navrhovatel také tvrdí, že soudy nerespektovaly ustanovení § 18, § 120 odst. 1, 2, § 123, § 157 odst. 2 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

III. ÚS 458/98-13

Ústavní soud si vyžádal od Okresního soudu v Mělníku spisový materiál ve věci a na základě jeho obsahu shledal stížnost navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 25 Co 407/98-41, ze dne 3. září 1998, zjevně neopodstatněnou. V řízení o úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem byly provedeny důkazy, z nichž vyplynula potřeba zatímně upravit poměry nezletilé L., která se, bez souhlasu matky, nacházela v domácnosti otce. Proti usnesení soudu 1. stupně - o vydání předběžného opatření ve věci nezletilé L. a S., stěžovatel odvolání nepodal, a proto jeho ústavní stížnost, směřující proti rozhodnutí Okresního soudu v Mělníku č. j. 4 Nc 307/97-26, ze dne 28. května 1998, je nepřípustná [§ 43 odst. 1 písm. e), § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Odvolací soud pak změnil napadený výrok soudu I. stupně, týkající se nezletilé L., a to tak, aby byl v souladu s § 76 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu i s obsahem důkazů, nacházejících se ve spise. Jestliže odvolací soud neměl k dispozici vyjádření otce k odvolání matky (což z předmětného spisu vyplývá) a jeho obsah v odůvodnění rozhodnutí nekonstatoval a nehodnotil jako důkaz, nelze v postupu soudu spatřovat porušení práv, jichž se stěžovatel dovolává. Vyjádření stěžovatele tvoří obsah spisu a v řízení ve věci samé bude věcí soudu, aby se jím zabýval. Pro výše uvedené byl návrh v celém rozsahu odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., v znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 1998

JUDr. Vladimír Jurka

předseda III. senátu Ústavního soudu