III. ÚS 424/03Usnesení ÚS ze dne 27.01.2004

III.ÚS 424/03 ze dne 27. 1. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 424/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 27. ledna 2004, ve věci navrhovatele B. B., o ústavní stížnosti na postup Psychiatrické léčebny v O., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který v podání ze dne 10. září 2003, označeném jako ústavní stížnost, poukazoval na postup Psychiatrické léčebny v O., v níž byl umístěn dne 18. listopadu 1996, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o tom, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Soudce Okresního soudu v O. dne 29. října 2003 sdělil, že stěžovatel dal písemný souhlas se svou hospitalizací v označené léčebně do protokolu, a to dne 21. listopadu 1996. Dle sdělení Psychiatrické léčebny v O. bylo po přijetí stěžovatele k léčení dne 18. listopadu 1996 bezprostředně učiněno oznámení soudu.

Stěžovatel, který obdržel uvedenou výzvu dne 10. října 2003, vady návrhu neodstranil, nesplnil povinnost být v řízení před Ústavnímsoudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2004