III. ÚS 416/07Usnesení ÚS ze dne 13.03.2007

III.ÚS 416/07 ze dne 13. 3. 2007

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky T. Š. - r., zastoupené JUDr. Alešem Pejchalem, advokátem v Čelákovicích, Stankovského 144, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2006, čj. 26 Co 457/2006-43, spojené s návrhem na odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se domáhá, aby Ústavní soud zrušil shora uvedené rozhodnutí, a to pro údajné porušení celé řady základních práv stěžovatelkou v její ústavní stížnosti uvedených. Důvodem má být to, že jí obecný soud odejmul právo zúčastnit se řízení, když ignoroval její žádost o odročení ústního jednání z důvodu její nemoci.

Ústavní stížnost je nepřípustná.

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podle ust. § 229 odst. 3 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout též pravomocný rozsudek odvolacího soudu nebo jeho pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé, jestliže mu byla v průběhu řízení nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před soudem. Pokud tedy stěžovatelka nevyčerpala tento opravný prostředek, tedy žalobu pro zmatečnost, nemůže se domáhat ochrany svého práva před Ústavním soudem.

Z tohoto důvodu tedy Ústavní soud rozhodl odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu], aniž mohl s ohledem na své rozhodnutí vyhovět návrhu stěžovatelky na odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí obecného soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. března 2007

Jiří Mucha

soudce Ústavního soudu