III. ÚS 414/04Usnesení ÚS ze dne 13.09.2004

III.ÚS 414/04 ze dne 13. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 414/04

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. D. takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnísoud obdržel dne 30. června 2004 podání stěžovatele, označené jako "stížnost proti rozsudku u Obvodního soudu pro Prahu 3", které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání, a to výzvou soudu ze dne 22. července 2004, v níž mu byla k odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů a zároveň byl upozorněn na to, že neodstranění vad jeho podání v uvedené lhůtě je důvodem odmítnutí návrhu. Výzva byla stěžovateli, jak patrno z poštovní dodejky, doručena dne 27. července 2004, lhůta k odstranění vad tedy stěžovateli uplynula dnem 26. srpna 2004. Stěžovatel do dnešního dne vady svého podání neodstranil, a proto byla jeho stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2004