III. ÚS 413/98Usnesení ÚS ze dne 04.05.1999

III.ÚS 413/98 ze dne 4. 5. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 413/98-16

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 4. května 1999 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Jurky, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vlastimila Ševčíka, ve věci ústavní stížnosti P.S., zastoupeného Mgr. J.S., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 7 To 83/98-125, ze dne 28. července 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k doručení Ústavnímu soudu dne 23. září 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 1998, č. j. 7 To 83/98-125. Uvedl, že podle jeho přesvědčení označeným rozhodnutím bylo dotčeno jeho právo na spravedlivý proces, když v trestním řízení, vedeném proti jeho osobě, soud při hodnocení důkazů použil výpověď, učiněnou v přípravném řízení tehdy spoluobviněným K. Takový důkaz nebyl proveden řádně podle trestního řádu, když byl opatřen 8. března 1996, ke sdělení obvinění však došlo až 29. března 1996. Proto navrhl, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí a zrušil je.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

III. ÚS 413/98-17

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 1 T 12/97 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. července 1998 nebyl shledán zásah do práv, kterých se navrhovatel v ústavní stížnosti dovolává, nebylo zjištěno porušení povinností orgánů činných v trestním řízení, vyplývajících z ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu, při hodnocení důkazů, tedy i při hodnocení výpovědi svědka M.K., slyšeného u hlavního líčení Okresního soudu ve Frýdku Místku dne 30. října 1997.

Krajský soud v Ostravě se v odůvodnění napadeného usnesení s námitkou stěžovatele, vznesenou v odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 27. listopadu 1997, č. j. 1 T 12/97-102, a týkající se právě hodnocení výpovědi jmenovaného svědka, vypořádal a své rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem odůvodnil.

S ohledem na výše uvedená zjištění byl návrh jako zjevně neopodstatněný v souladu s § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1999

JUDr. Vladimír Jurka

předseda III. senátu Ústavního soudu