III. ÚS 4128/18 #1Usnesení ÚS ze dne 21.05.2020

III.ÚS 4128/18 ze dne 21. 5. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Marie Hemzalové, 2) Stefana Szabó a 3) Veroniky Hemzalové, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 17. 12. 2018 doručeno podání označené jako ústavní stížnost, které je zpracované a podepsané stěžovateli. Stěžovatelé brojí proti "pražským soudům - Praha 1, 2, 3, 6, 8, 10, a dále proti Městskému soudu v Praze, Krajskému soudu v Praze, Okresnímu soudu v Nymburce, Okresnímu soudu v Benešově, Vrchnímu soudu v Praze, Vrchnímu zastupitelství v Praze, Nejvyššímu soudu v Brně, Nejvyššímu správnímu soud v Brně a také VZP ČR Praha".

Následně bylo ke stejné spisové značce dne 7. 2. 2019 doručeno podání stěžovatelů 1) a 2) označené jako "žádost o určení advokáta ex offo Ústavním soudem ČR" za účelem zrušení všech dosavadních rozsudků a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3, Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze, Okresního soudu v Nymburce, Okresního soudu v Benešově, Vrchního soudu v Praze, Vrchního státního zastupitelství v Praze, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatelů trpěl formálními vadami. Ústavní stížnost nebyla sepsána advokátem a nebyla k ní přiložena plná moc pro zastupování v řízení před Ústavním soudem. Rovněž z ústavní stížnosti nebylo zřejmé, která konkrétní rozhodnutí stěžovatelé napadají a z jakých důvodů. K ústavní stížnosti nebyly ani přiloženy kopie napadených rozhodnutí.

Stěžovatelé si nezbytných formálních náležitostí ústavní stížnosti museli být vědomi již na základě celé řady předchozích řízení, které v minulosti u Ústavního soudu vedli (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 4148/18, II. ÚS 4147/18, III. ÚS 2782/16, IV. ÚS 1655/13, III. ÚS 1654/13, I. ÚS 4694/12, IV. ÚS 2380/12, I. ÚS 3858/11, I. ÚS 560/10, III. ÚS 1730/07, a další; všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou v elektronické podobě dostupná na http://nalus.usoud.cz). V řízení o ústavních stížnostech přitom není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem a dalších náležitostech ústavní stížnosti dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo již v předcházejících případech (viz např. usnesení sp. zn. III. ÚS 3103/18).

Ústavní soud však přesto stěžovatele výzvou ze dne 11. 10. 2019 opakovaně poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti. Stěžovatelé byli upozorněni, že každá ústavní stížnost musí být sepsána advokátem a doložena plnou mocí, ve které je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), přičemž byli informováni, že advokáta jim za určitých podmínek může určit Česká advokátní komora. Byli poučeni také o podmínkách vyplývajících z § 34 odst. 1, § 72 odst. 3, § 72 odst. 6 a § 75 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatelé byli vyzváni k odstranění vad svého podání, k čemuž jim byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále je Ústavní soud poučil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Tyto výzvy Ústavní soud doručoval v případě stěžovatelů 1) a 2) na adresu, kterou uvedli na svém v pořadí druhém podání označeném jako "žádost o určení advokáta ex offo Ústavním soudem ČR", v případě stěžovatelky 3) na adresu, která byla uvedena na podání označeném jako "ústavní stížnost" (viz adresy uvedené v záhlaví tohoto usnesení).

Z informací o doručení je patrné, že výzva k odstranění vad byla stěžovatelům 1) a 2) doručena dne 19. 10. 2019. Pokud jde o stěžovatelku 3), té byla pro absenci informací o doručení výzva k odstranění vad doručována opakovaně. Obálka adresovaná stěžovatelce 3) obsahující výzvu k odstranění vad, se Ústavnímu soudu vrátila dne 3. 3. 2020 zpět. Z obálky je patrné, že zásilka byla na poště uložena do dne 25. 2. 2020, stěžovatelka si ji ale nevyzvedla.

Přestože byli stěžovatelé poučeni o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě jednoho měsíce neodstranili. Neučinili tak ani do dnešního dne a o prodloužení lhůty k odstranění vad také nepožádali.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatelů soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. května 2020

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu