III. ÚS 403/01Usnesení ÚS ze dne 22.10.2001 podání ústavní stížnosti neoprávněnou osobou. Udělení plné moci k zastupování před Ústavním soudem.

Plná moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem, udělená před vydáním stížností napadeného rozhodnutí, tedy dříve, než došlo k tvrzenému zásahu do práv účastníka orgánem veřejné moci, není v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III.ÚS 403/01 ze dne 22. 10. 2001

U 39/24 SbNU 557

podání ústavní stížnosti neoprávněnou osobou. Udělení plné moci k zastupování před Ústavním soudem.

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 22. října 2001 ve věci JUDr. J. S., advokáta, o ústavní stížnosti směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. dubna 2001, č. j. 16 Ca 29/01-16, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 2. července 2001 obdržel Ústavní soud návrh datovaný 26. června 2001 a označený jako ústavní stížnost X. T. N., zastoupeného JUDr. J. S., advokátem, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. dubna 2001. Na výzvu k předložení originální plné moci, doručenou JUDr. S. dne 16. července 2001, obdržel Ústavní soud dne 18. července 2001 listinu, podle níž dne 25. dubna 2000 udělil X. T. N. plnou moc JUDr. J. S., mj. také k zastupování před Ústavním soudem.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou. Fyzické a právnické osoby jako účastníci řízení nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy [§ 72 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu rozsudku Krajskéhosoudu v Ústí nad Labem č. j. 16 Ca 29/01-16 bylo zjištěno, že účastníkem řízení - žalobcem, byl X. T. N., jehož žaloba proti Okresnímu úřadu v Mostě, referátu okresního živnostenského úřadu, rozhodnutí ze dne 23. listopadu 2000, č. j. ŽÚ/4309/00, byla zamítnuta dne 11. dubna 2001. Jestliže tedy JUDr. J. S. předložil plnou moc ze dne 25. dubna 2000, z níž dovozuje zmocnění k podání ústavní stížnosti proti označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. dubna 2001 za X. T. N., nutno konstatovat, že nejde o plnou moc, udělenou v souladu s § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, když je z data jejího udělení zřejmé, že byla podepsána před vydáním napadeného rozsudku, tedy dříve, než došlo k tvrzenému zásahu orgánu veřejné moci, proti kterému ústavní stížnost směřuje.

S ohledem na výše uvedené byl návrh, podaný JUDr. J. S., ačkoliv nebyl účastníkem řízení předsoudem, proti jehož rozhodnutí směřuje, odmítnut, poněvadž k tomu nebyl osobou oprávněnou [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. října 2001