III. ÚS 380/02Usnesení ÚS ze dne 05.09.2002

III.ÚS 380/02 ze dne 5. 9. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 380/02

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelů 1) R. V., a 2) E.B., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku sp. zn. 14 C 140/99, a Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 50/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé, kteří se domáhali přezkoumání výše označených rozsudků, byli vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a současně poučeni o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnut.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Nemá-li návrh na zahájení řízení náležitosti podle zákona o Ústavním soudu a nejsou-li vady návrhu ve lhůtě určené navrhovateli odstraněny, je dán důvod k jeho odmítnutí. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne také tehdy, je-li podán někým zjevně neoprávněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 41 písm. b), § 43 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. března 2002 bylo zjištěno, že první navrhovatel nebyl účastníkem řízení, vedeného u jmenovaného soudu pod sp. zn. 16 Co 50/2002. Druhá navrhovatelka, která obdržela výzvu k odstranění vad návrhu dne 4. července 2002, tyto ve stanovené lhůtě neodstranila, zejména nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro výše uvedená zjištění a citovaná právní ustanovení bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno, když první stěžovatel není osobou oprávněnou k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutísoudu, v jehož řízení nebyl sám účastníkem a druhá stěžovatelka ve lhůtě k tomu určené neodstranila vady návrhu - zejména nesplnila povinnost být v řízení před

Ústavnímsoudem zastoupena advokátem [§ 72 odst. 1 písm. a), § 30 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2002