III. ÚS 374/02Usnesení ÚS ze dne 13.08.2002

III.ÚS 374/02 ze dne 13. 8. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 374/02

Ústavní soud rozhodl dne 13. srpna 2002, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, v senátě složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci T. H., zastoupeného JUDr. J. P., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 15. dubna 2002, sp. zn. Zn 191/2002, a rozhodnutí policejního orgánu Policie ČR, místního oddělení Vršovice v Praze 10 ze dne 19. března 2002, č. j. OR 10 2403/MO 1-TČ-2001,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí, odůvodnil ústavní stížnost tím, že postupem jmenovaných orgánů veřejné moci se cítí dotčen v právech, která jsou zakotvena v čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Uvedl, že jeho oznámení podezření ze spáchání trestných činů MUDr. J. P., který mu neposkytl potřebnou pomoc a tím jej poškodil, bylo odloženo, aniž mu bylo umožněno nahlédnutí do spisu a tak mu dána možnost ke všem provedeným důkazům se vyjádřit, svůj opravný prostředek řádně zdůvodnit a z těchto důvodů došlo k jeho zamítnutí státním zastupitelstvím.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Pokud jde o obsah usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne

15. dubna 2002, sp. zn. Zn 191/2000, které bylo zasláno stěžovateli prostřednictvím Policie České republiky, Místního oddělení Vršovice s průvodním dopisem dne 19. března 2002, nutno konstatovat, že zásah do práv navrhovatele postupem jmenovaných orgánů veřejné moci zjištěn nebyl. Pokud jde o právo osoby, která podala trestní oznámení, nahlížet do spisu policie, je třeba odkázat na ustanovení § 65 tr. řádu, v němž stěžovatelem tvrzené právo zakotveno není. Pokud jde o právo poškozeného (§ 65 odst. 1 tr. řádu), pak takové právo může uplatnit mj. i poškozený v případě vzneseného obvinění, k němuž však v předmětné věci nedošlo, když tato byla dle § 159a odst. 1 tr. řádu odložena. Stížnost poškozeného proti odložení věci byla přezkoumána státním zástupcem pro Prahu 10 a na obsah jeho rozhodnutí, s nímž se lze ztotožnit, se v dalším odkazuje.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2002