III. ÚS 3726/10 #1Usnesení ÚS ze dne 14.02.2011

III.ÚS 3726/10 ze dne 14. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 14. února 2011 ve věci navrhovatele F. V., o jeho návrhu ze dne 22. 12. 2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání ze dne 22. 12. 2010, doručené Ústavnímu soudu 30. 12. 2010, označil jako "stížnost na stanovisko Ministerstva spravedlnosti", byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučen ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.

Stěžovatel obdržel výše označenou výzvu dne 17. ledna 2011. Svým podáním ze dne 28. 1. 2011 návrh nedoplnil, opakovaně pouze popsal okolnosti, za nichž došlo v padesátých letech k odebrání hospodářského majetku jeho rodině, co učinil pro jeho navrácení, o čem rozhodl dne 18. 1. 2000 Krajský soud v Brně, jak bylo naloženo s jeho stížnostmi podanými v roce 2000 až 2001 u soudu a jak rozhodlo dne 8. 10. 2010 Ministerstvo spravedlnosti České republiky o žádosti o náhradu škody za nesprávný úřední postup, podané dne 7. 6. 2010. V závěru pak uvedl, že "žádá tímto ČR o zaplacení vložených investic do ZD Bánov" a to v celkové výši 789.143,- Kč, když v této částce jsou zahrnuty i soudní poplatky a odměna advokátovi.

Z obsahu citovaného návrhu a jeho doplnění nutno konstatovat, že stěžovatel v soudem stanovené lhůtě vady podání neodstranil, zejména pak nesplnil povinnost být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. února 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj