III. ÚS 371/03Usnesení ÚS ze dne 31.10.2003

III.ÚS 371/03 ze dne 31. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 371/03

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. M., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně vadným návrhem brojil navrhovatel proti postupu při odložení jeho předchozího podání (III. ÚS 335/03). Navrhovatel brojil proti tomu, že jeho podání bylo odloženo bez předchozího upozornění na vady tohoto podání. Pro případ, že jeho "odvolání" proti usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 1. července 2002 (29 E 536/2002-6) Ústavní soud projedná, přiložil navrhovatel přílohy, které mimo jiné obsahují usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. srpna 2001 (11 Co 183/2001-10), kterým bylo změněno usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 21. srpna 2000 (E 1799/2000-4) tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí se zamítá. Dále pak přípisy Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího kontrolního úřadu.

Formální vady, které spočívaly zejména v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), a dále návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona), byly navrhovateli vytknuty výzvou Ústavníhosoudu (č. l. 3 spisu), kterou navrhovatel převzal dle doručenky 25. září 2003, a současně mu byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta. V reakci na to zaslal navrhovatel Ústavnímu soudu přípis ze dne 6. října 2003, ve kterém uvedl, že se bude hájit sám a v případě, že jeho podání bude "zamítnuto", podá žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Za situace, kdy navrhovatel neodstranil formální vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (lhůta marně uplynula v pondělí dne 27. října 2003), nezbylo Ústavnímusoudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 31. října 2003