III. ÚS 365/98Usnesení ÚS ze dne 15.12.1998

III.ÚS 365/98 ze dne 15. 12. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 365/98-10

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele A.K., o návrhu ze dne 5. srpna 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 14. srpna 1998, se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 1 To 586/98, ze dne 13. července 1998, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. června 1998, sp. zn. Nt 4224/98, když označený soud nevyhověl žádosti o propuštění z vazby.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Tyto osoby, jako účastníci řízení, musí být zastoupeny před ústavním soudem advokátem nebo notářem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (§ 30 citovaného zákona) dle plné moci, udělené v souladu s § 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud vyzval dne 24. listopadu 1998 stěžovatele k odstranění vad návrhu s odvoláním na ustanovení § 31 odst. 1 zák. o Ústavním soudu s tím, že pokud výzvě ve lhůtě 10 dnů nevyhoví, bude dán důvod k odmítnutí návrhu ve smyslu § 43 odst. 1 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ačkoliv navrhovatel obdržel výzvu k odstranění vad návrhu dne 27. listopadu 1998, nedoručil Ústavnímu soudu ve stanovené lhůtě ani ke dni jeho rozhodnutí plnou moc, řádně osvědčující zastoupení advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 1 cit. zákona). Listina označená jako plná moc, podepsaná stěžovatelem a zaslaná Ústavnímu soudu JUDr. M.K., neodpovídá ustanovení § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

III. ÚS 365/98-11

S ohledem na výše uvedená zjištění byl návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj