III. ÚS 356/98Usnesení ÚS ze dne 30.09.1998

III.ÚS 356/98 ze dne 30. 9. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 356/98

Ústavní soud rozhodl ve věci JUDr. K.T., o návrhu ze dne 9. srpna 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, podaném k doručení Ústavnímu soudu dne 10. srpna 1998, se uvádí, že navrhovatelka A.T. žádá o přezkoumání řízení a rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci restitučních nároků, uplatněných jmenovanou. Podání označené razítkem a podpisem Dr. K.T. neobsahovalo plnou moc udělenou mu k podání stížnosti k Ústavnímu soudu a ani dodatečně zaslaná listina náležitosti plné moci neobsahovala (§ 31 zák. č. 182/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy [§ 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) citovaného zákona o Ústavnímsoudu soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným.

Z obsahu návrhu a rozsudku Krajskéhosoudu v Ústí nad Labem č. j. 16 Ca 601/97-16, ze dne 13. května 1998, bylo zjištěno, že účastnicí řízení a navrhovatelkou v předmětné věci byla A.T., přičemž návrh nebyl podán jmenovanou, ale JUDr. K.T., který se neprokázal řádnou plnou mocí, opravňující jej k takovému úkonu za ni. Proto byl návrh, v souladu s § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 1998