III. ÚS 3462/14 #1Usnesení ÚS ze dne 11.08.2015

III.ÚS 3462/14 ze dne 11. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce Vladimíra Kůrky a soudkyně zpravodajky Milady Tomkové o ústavní stížnosti J. U., zastoupené prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2014 č. j. 55 Co 363/2014-904 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 13. 6. 2014 č. j. 41 P 80/2011-812, takto:

Opatrovníkem nezletilého L. U., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městská část Praha 19.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka napadá v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, kterými jí byl uložen výkon rozhodnutí uložením pokut vzhledem k nerespektování předání nezletilého druhému rodiči v rámci střídavé výchovy.

Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Ústavní stížnost stěžovatelky napadá závěry obecných soudů úzce se dotýkající konkrétních zájmů nezletilého, který má postavení vedlejšího účastníka řízení o ústavní stížnosti. Protože jeho zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ustanovit opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilého v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městská část Praha 19), který nezletilého zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2015

Jan Musil v. r.

předseda senátu