III. ÚS 3444/13 #1Usnesení ÚS ze dne 23.01.2014

III.ÚS 3444/13 ze dne 23. 1. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci ústavní stížnosti Jana Svobody, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 1 Nc 2000/2009 a rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. j. Ncp 1062/2012- 149, a č. j. Nc 128/2013-163, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 12. 11. 2013 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, a to pro porušení jeho práv zaručených v čl. 36 odst. 1, 2 a čl. 38 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu") a pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl stěžovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 6. 12. 2013, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu též náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

V této lhůtě, ani později, stěžovatel uvedené procesní nedostatky neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle něhož soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. ledna 2014

Vladimír Kůrka v.r.

soudce zpravodaj