III. ÚS 3423/17 #1Usnesení ÚS ze dne 04.01.2018

III.ÚS 3423/17 ze dne 4. 1. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti Jana Svobody, proti "Obvodnímu soudu pro Prahu 7 ve spojení Městské části Praha 7", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 2. 11. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání označené "Ústavní stížnost pro porušení článku 3 odstavec 3 Listiny základních Práv a svobod". Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění; výzva mu byla doručena dne 10. 11. 2017. V průběhu lhůty k odstranění vad stěžovatel na výzvu nereagoval.

2. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2018

Josef Fiala v. r.

soudce zpravodaj