III. ÚS 3363/10 #1Usnesení ÚS ze dne 19.04.2011

III.ÚS 3363/10 ze dne 19. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Vlasty Formánkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Bc. A. D., zastoupené Mgr. Adélou Gajdovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Vinohradská 938/37, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 8. 2010, č. j. 70 Co 405/2010-979, o návrhu na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 8. 2010, č. j. 70 Co 405/2010-979, takto:

Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 31. 8. 2010, č. j. 70 Co 405/2010-979, se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu, neboť se domnívá, že jím došlo k porušení jejího práva zaručeného čl. 2 odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 32 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, čl. 3 Úmluvy o právech dítěte a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Stěžovatelka s ústavní stížností rovněž spojila návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny, neboť výkon napadeného rozhodnutí (o zamítnutí návrhu na zrušení předběžného opatření o umístění nezletilého dítěte - syna stěžovatelky do psychiatrické léčebny) se v daném případě jeví být závažným zásahem do základních práv stěžovatelky, přičemž s ohledem na prozatím nahlížený ústavněprávní kontext předmětné věci a z toho vyplývající procesní postup není možno o ústavní stížnosti rozhodnout bezodkladně. Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2011

Jan Musil

předseda senátu