III. ÚS 308/98Usnesení ÚS ze dne 17.08.1998

III.ÚS 308/98 ze dne 17. 8. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 308/98-4

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele, Ing. J.Ch., o návrhu ze dne 7. července 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu 9. července 1998, se navrhovatel domáhal přezkoumání postupu soudů při doručování rozhodnutí, jakož i jednání předsedy Nejvyššího soudu České republiky, na kterého se opakovaně obrátil svým podáním.

K tomu, aby předmětný návrh mohl být ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kvalifikován jako ústavní stížnost, Ústavní soud dne 21. července 1998 vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu, přičemž za tímto účelem stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy a poučil jej o následcích neodstranění vytčených vad. Na uvedenou výzvu, doručenou mu 25. července 1998, ve lhůtě navrhovatel vady neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro výše uvedené Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 17. srpna 1998

JUDr. Pavel Holländer

soudce zpravodaj