III. ÚS 294/03Usnesení ÚS ze dne 16.10.2003

III.ÚS 294/03 ze dne 16. 10. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

III. ÚS 294/03

Ústavní soud rozhodl dne 16. října 2003 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného, ve věci navrhovatele O. M., podnikajícího pod názvem B., zastoupeného JUDr. Z. Ř., advokátem, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze 3. března 2003 sp. zn. 10 Co 540/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zrušení výše označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni s tím, že se jeho rozhodnutím ze dne 3. března 2003 cítí dotčen v právech, která jsou zakotvena v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na důvody, pro které nebylo v jeho možnostech vyjádřit se k předmětu soudního sporu, vedeného u Okresního soudu v Karlových Varech, a na to, že o věci rozhodl věcně nepříslušný soud, když na základě výpisu z obchodního rejstříku z roku 1998 nemohl správně hodnotit rozsah podnikání žalobce. Proto jde, dle jeho přesvědčení, o rozhodnutí, které trpí vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci sporu ze vztahu mezi podnikateli, a tedy měl jako soud I. stupně rozhodovat věcně i místně příslušný Krajský soud v Plzni. S ohledem na částku 560.000,-Kč, k jejímuž zaplacení byl stěžovatel zavázán, dále navrhl, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu rozsudku Krajskéhosoudu v Plzni ze dne 3. března 2003 sp. zn. 10 Co 540/2002 zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud se v rozhodnutí o odvolání žalovaného vypořádal se všemi námitkami, které v odvolání uplatnil - přezkoumal opodstatněnost postupu soudu I. stupně dle § 114b odst. 1 a 5 a § 153a obč. soudního řádu, jakož i opodstatněnost námitky, vztahující se k věcné příslušnosti soudu, který o věci rozhodl, a důvodně rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 27. května 2002 č. j. 18 C 233/2001-66, kterým byl stěžovatel zavázán k zaplacení částky 560.000,-Kč s přísl. a s náklady řízení, jako věcné správný potvrdil. S ohledem na zcela vyčerpávající odůvodnění rozsudku lze na ně v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. října 2003